โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559

โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU โรบอทเกมส์ ประจำปี 2559
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ณ ชั้น 1  อาคารนวัตกรรม
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม