ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O27

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

-หลักเกณฑ์การให้คุณและให้โทษการสร้างขวัญและกำลังใจ

-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
     

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
     1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน


     2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


     3. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 

     4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550


     5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550


     2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554


     3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

 

     4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557


     5.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548


     2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552


     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552


     2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550

 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551


     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554


     4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2554

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


     6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557