แบบใบลาต่างๆ

 

                    - ใบลาพักผ่อน  file pdf  , file word

                    - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว file pdf  , file word 

                    - ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  file pdf  , file word 

                    - ใบลาอุปสมบท file pdf

                    - ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย file pdf

                    - ใบลาไปต่างประเทศ file pdf

                    - แบบขอยกเลิกวันลา  file pdf  , file word 

                    - ใบขอลาออกจากราชการ file pdf