การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

          ด้วยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนคคราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ "ถักทองานวิจัย...ก้าวไกลสู่สากล" (The National Academic Research Conference 10th "Connecting Local Research to International Perspectives") ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

          ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th/ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 086-6537007

เอกสารแนบ :