ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560

     เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษทางด้านต่างๆ และหลักสูตร Conversation ทุกระดับกำหนดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อแบ่งระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. ตามใบประชาสัมพันธ์ที่แนบมา เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย์และคุณสุภานัน ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 0-2942-8887
www.lang.human.ku.ac.th , www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

 

เอกสารแนบ :

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

     สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน จัดส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://tech.pnru.ac.th ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณอภิมุข สวรรค์ประทาน Email: mookdmj@gmail.com โทรศัพท์ 085-3660144 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง Email: anatakul@gmail.com โทรศัพท์ 089-8136171 เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครต่อไป โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบ PDF

 

เอกสารแนบ : Download!

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ ๖

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

          รายละเอียด  :  Download
          แบบตอบรับ  :  Download
          หนังสือเชิญ  :  Download

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

          ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081 ,11015 โทรสาร 0-2259-1822

 

เอกสารแนบ  :  Download!!

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 4 ประเภททุน ในปีงบประมาณ 2560 (สกว.)

     ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่

          1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)

          2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

          3. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

          4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

    สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academic.trf.or.th ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักวิจัยจำนวนมากในช่วงเปิดรับสมัครของแต่ละประเภททุน จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนช่วงที่ปิดรับสมัครดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม