ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักวิจัย

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจัยของประเทศ โดยระบบ NRMS  ประกอบด้วย 4 ระบบงานหลัก คือ ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบดำเนินการและติดตามงานวิจัย (Ongoing & monitoring) ระบบประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation) และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher) ซึ่งนักวิจัยที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเพื่อดำเนินการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ จำเป็นต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

     ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการดำเนินการ ดังนี้

  1. ตรวจสอบข้อมูลความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในระบบ NRMS พร้อมระบุสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญตาม International Standard Classification of Education (ISCED) และตรวจสอบข้อมูลนักวิจัยจากฐานข้อมูลอื่นๆ ตามที่ วช. รวบรวมข้อมูล เพื่อยืนยันนักวิจัยในสังกัดและระบุข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  2. และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยของท่านลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

เอกสารแนบ : 

ข้อมูลสำหรับตรวจสอบ : 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวัน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนเข้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand

     ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.) ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 509
Fax 0 2579 2288, 0 2579 0455
E-mail : inventionward.rekm@nrct.go.th
ผู้ประสานงาน : นายอังกูร จีระบุตร โทร. 099 545 3398

 

เอกสารแนบ : 

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

     สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน จัดส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการสมัครตามเอกสารดังแนบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://tech.pnru.ac.th ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ คุณอภิมุข สวรรค์ประทาน Email: mookdmj@gmail.com โทรศัพท์ 085-3660144 หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง Email: anatakul@gmail.com โทรศัพท์ 089-8136171 เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครต่อไป โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบ PDF

 

เอกสารแนบ : Download!

โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560

     เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษทางด้านต่างๆ และหลักสูตร Conversation ทุกระดับกำหนดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อแบ่งระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. ตามใบประชาสัมพันธ์ที่แนบมา เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย์และคุณสุภานัน ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 0-2942-8887
www.lang.human.ku.ac.th , www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

 

เอกสารแนบ :

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

          ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081 ,11015 โทรสาร 0-2259-1822

 

เอกสารแนบ  :  Download!!