ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หลังจากสิ้นสุดการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ ต่างจังหวัด โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการมาให้ความรู้ และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความชัดเจนและมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป 

          เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่าง มีคุณภาพ ถูกต้องตามแนวทางการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอให้อาจารย์ ที่สนใจเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต้องส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานเบื้องต้น ซึ่งต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้
          1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารสรุปการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แบบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2562 และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมกลุ่มภายในสาขาหรือบูรณการระหว่างคณะวิชา ในลักษณะแบบ ชุดโครงการ (ตามเอกสารดังแนบ 1)
            2. จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) แผนการดำเนินงานเบื้องต้น ในการเสนอขอรับทุนวิจัย งบรายได้ปี 2562 และ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 (ตามเอกสารดังแนบ 2) จำนวน 3 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
             3. ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครนายก

          สามารถ Download แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9001, 9009

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้อาจารย์ในคณะรับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :   บันทึกข้อความข้อแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

                                      1. templateIntegratedProgram62

                                      2. templateProject62 เป้าหมาย4

                                      3. templateResearchProgram62

                                      4. templateResearchProject62 เป้าหมาย 1 - 3

                                      5. templateStandardResearch62

                                              6. (เอกสารเชิงหลักการ) concept paper ปี 2562-2563

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยแบ่งประเภทการรับทุนดังต่อไปนี้

               ๑. ทุนอุดหนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
               ๒. ทุนอุดหนุนการวิจัยพื่องานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์
               ๓. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
               ๔. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
               ๕. ทุนอุดหนุนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

          สถาบันวิจัยและพัฒนารับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทชุดโครงการวิจัย และโครงการวิจัยเดี่ยว จึงขอให้ทางคณะแจ้งผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยส่งเอกสารประกอบการรับทุน ดังงนี้

               ๑. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๓ ชุด
               ๒. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
               ๓. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พร้อมประวัติแนบ
               ๔. บันทึกข้อความผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด

          ทั้งนี้ แบบฟอร์มการขอรับทุนทั้งหมดสามารถ download ได้ที่ Website สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และขอให้ผู้วิจัยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการกลั่นกรองงบประมาณต่อไป


เอกสารแนบ : 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอให้ทางคณะแจ้งนักศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยเอกสารประกอบการขอรับทุนมีดังนี้

          ๑. แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๒. แบบข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทนักศึกษา (ดังเอกสารแนบ สามารถ download ได้ที่ website สถาบันวิจัยและพัฒนา) จำนวน ๒ ชุด
          ๓. รายงานการประชุม ผลพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษาจากคณะ
          ๔. ใบยืนยันการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในเทอม ๑/๒๕๖๐

          ทั้งนี้ ส่งเอกสารประกอบการรับทุน จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD บันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

เอกสารแนบ : 

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - วันที่ 21 สิงหาคม 2560 หลังจากสิ้นสุดวันปิดประกาศรับข้อเสนอจะได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกวิจัยและหรือ/ เข้าค่ายพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนมารับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาการ ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาประเมิน และพิจารณาต่อไป

          ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แนบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามประกาศดังแนบ) เพื่อให้อาจารย์ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้

          1. ข้อเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบ ว.1ด/ว.1ช. จำนวน 3 ชุด) รูปแบบฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 16
          2. ซีดีบันทึกข้อมูลไฟล์ Word และ PDF จำนวน 1 แผ่น
          3. จัดทำบันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
          4. แบบกรอกข้อมูลนักวิจัย (กรณีขอทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นครั้งแรก)
          5. หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

          หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (แบบ ว1ด. และ ว1ช. สามารถ Download ได้ที่ http://teacher.chandra.ac.th/rdi/index.php/downloads/gov-bud) หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9009

 

เอกสารแนบ : 

แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต

     แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและคุณลักษณะบัณฑิต สถาบันวิจัยและพัฒนาขอให้หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สังกัดคณะต่างๆ วิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลและพร้อมทั้งส่งกลับมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

 

แบบประเมินบัณฑิตจากผู้ประกอบการ(ความพึงพอใจ และอัตลักษณ์) Download!!

แบบประเมินบัณฑิต (เฉพาะศึกษาศาสตร์) Download!!

แบบประเมินบัณฑิต (มนุษย์ศาสตร์ เฉพาะสาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฤศิลป์ ศิลปกรรม) Download!!