ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
        พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
 
วิสัยทัศน์ 
        เป็นศูนย์กลางการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคมสู่สากล
 
พันธกิจ 
        1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
        2. พัฒนาทุนมนุษย์ด้านการวิจัยให้มีศักยภาพ โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรม
        3. พัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
        4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและสากล

        5. สร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

        6. พัฒนาศูนย์ข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และนวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ

        7. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

        8. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม