ติดต่อสถาบัน


ที่อยู่               
       
โทรศัพท์ 
 
โทรสาร
 
อีเมล์        

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 0-2942-6800 ต่อ 7053-7054, 9001-9010

 0-2512-1845

research_chandra2009@hotmail.com