การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม"

          การประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม"
          The Sixth National Symposium and the Third International Symposium on Innovation and Technology for Social Development: ITSD

          วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมชั้น 1 และ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   รายละเอียดดังเอกสารแนบ

          โทร. 02-800-6800-5 ต่อ 1403 (สำนักวิจัย) โทรสาร. 02-800-6806 สามารถส่งบทความและสมัครเข้าร่วมได้ที่ อีเมล research@bkkthon.ac.th หรือเว็บไซต์ research.bkkthon.ac.th

เอกสารแนบ :