โครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560

     เนื่องจากศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม โปรตุเกส รัสเซีย พม่า อินโดนีเซีย เขมร และภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษทางด้านต่างๆ และหลักสูตร Conversation ทุกระดับกำหนดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อแบ่งระดับชั้นเรียน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. ตามใบประชาสัมพันธ์ที่แนบมา เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่คุณเจตน์ คุณปนัดดา คุณสุวรรณีย์และคุณสุภานัน ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 ห้อง 100 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน. 4) โทร. 0-2942-8888-9 และ 0-2579-0113 ต่อ 2022-2024 โทรสาร 0-2942-8887
www.lang.human.ku.ac.th , www.facebook.com/KULANGUAGECENTRE

 

เอกสารแนบ :