O25-2566

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O25

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

     แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

(3) การพัฒนาบุคลากร

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

- เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    1.1จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน  (ฉบับที่ 1-3)

 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

      2.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 (ฉบับที่  1 -8)    

        2.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัย    ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556

 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      3.1ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1-2)

      3.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552

4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

        4.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ       จันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552

        4.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          5.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550

          5.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551

            5.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

          5.4  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ   จันทรเกษม ว่าด้วย การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

6. หลักเกณฑ์การการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

          6.1  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557) (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559) (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561)

          6.2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2562

          6.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร