กิจกรรม

 

24/04/2567  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

30-31/05/2566  โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                       รูปถ่าย  
                       Youtube

4/04/2566  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สูงขึ้น

28/03/2566  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประเมินค่างาน Youtube

23/03/2566  โครงการอบรม เรื่อง การจัดทำแบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

(ภาพถ่าย Click!!!) 

(Youtube Click!!!)

27/07/2565  การอบรมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (วันที่ 27 ก.ค. 2565)

 

24/06/2565 โครงการอบรม "เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมขั้นเทพ"

                        วันที่ 17 มิถุนายน 2565 "เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมขั้นเทพ" สายวิทยาศาสตร์

                        วันที่ 24 มิถุนายน 2565 "เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมขั้นเทพ" สายสังคมศาสตร์

 

2/03/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงรุก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

                        วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!

                        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!