อบรมและพัฒนาจันทรเกษม

 

03/23/2018 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561
03/16/2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างาน ในการกำหนดระดับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ"
01/22/2018
กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดการเดินทางไปอบรมโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ) (รายชื่อผู้ไปราชการ) (หมายกำหนดการ) (รถตู้และรถส่วนตัว) (รายชื่อที่นั่งประจำรถบัส) (รายชื่อคู่พัก)
12/21/2017 กองบริหารงานบุคคล ขอให้บุคลากรส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565
12/06/2017 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรม "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี ดังมีข้อความและตัวอย่างดังนี้

                              1) ตัวอย่าง กนกวรรณ จันทร
                              2) ตัวอย่าง กุลธิดา เลนุกูล
                              3) ตัวอย่าง ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์
                              4) ตัวอย่าง วาสินี ใยโพธิ์ทอง
                              5) ตัวอย่าง อดิกานต์ ม่วงเงิน 
                              6) โครงสร้างองค์กร
                              7) วิธีการกระบวนการ หลักเกณฑ์
                              8) การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
                              9) flowchart บำเหน็จดำรงชีพ                             
                             10) ตัวอย่างการวางโครงร่างการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
                             11) หัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละคน
                             12) การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย ปภาณภณ
                             13) การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย เสถียร
                             14) หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
08/02/2017 กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรมโครงการ "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560 ขอให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้ตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาและสถานที่ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย (รายชื่อผู้เข้าอบรม)
07/15/2017 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน"
06/28/2017 เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                               1) หลักสูตร "การทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ)"
                               2) หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ)"
                               3) หลักสูตร "การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ)"
                               4) หลักสูตร "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (ภาคปฏิบัติ)"
                               5) หลักสูตร "เทคนิคการจัดทำและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ)"
                               6) หลักสูตร "การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ HRM และ HRD (ภาคปฏิบัติ)"
04/27/2017 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 1
04/21/2017 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท ประจำปี พ.ศ. 2560 เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"
03/29/2017 แบบรายงานการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม/สัมมนา ศึกษาดูงาน บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 แบบติดตามผลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 รายงานสรุปแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
03/29/2017 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 
03/29/2017 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560 

05/04/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดการเดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย สารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุดรธานี (เอกสารอนุมัติ) (รายชื่อผู้ไปราชการ) (รายชื่อที่นั่งตามลำดับรถ) (ป้ายชื่อรถที่หน่วยงานสังกัด) (รายชื่อคู่พักตามห้อง) (กำหนดการเดินทาง)  
02/26/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุุนวิชาการ รุ่น 1/2551 เข้าประชุมนำเสนอหัวข้อการพัฒนางานต่อท่านอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี (รายชื่อดังแนบ)
02/26/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุุนวิชาการ รุ่น 1/2551 เข้าประชุมเตรียมความพร้อม การนำเสนอหัวข้อการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงงาน ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพิมานจันทร์ 2 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ก่อนเข้านำเสนอกับท่านอธิการบดีในช่วงบ่าย) (รายชื่อดังแนบ)
02/05/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม โครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
02/01/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้ง 
กำหนดการอบรม โครงการประชุมชี้แจงการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)
02/01/2016 กองบริหารงานบุคคล ขอเรียนเชิญ คณบดี / ผอ.ศูนย์ / ผอ.สำนัก ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ในสังกัดของท่าน และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1/2551 เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ในหัวข้อ "การเขียนรายงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงาน เพื่อการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน ระยะที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรจบพันธุเมธา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดผู้เข้าอบรม (กลุ่มที่ 1) , (กลุ่มที่ 2) , (กลุ่มที่ 3)