ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O28

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น –เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

 

 

 

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 -2565