บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง

 

บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

1. แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (แบบ 5300)

2. แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309)

3. แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)

4. แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)

5. แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง (แบบ 5401)

6. แบบขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

7. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ (แบบ สรจ.1)

8. หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น (แบบ สรจ.2)

9. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)

10. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของข้าราชการเพื่อขอรับบำนาญพิเศษ (แบบ สรจ.4)

11. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ (แบบ สรจ.5)

12. แบบแจ้งรายการข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ของส่วนราชการผู้เบิก (แบบ สรจ.6)

13. แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ของส่วนราชการเจ้าสังกัด (แบบ สรจ. 7)

14. หนังสือแจ้งจำนวนหนี้ (แบบ สรจ.8)

15. หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ (แบบ สรจ.9)

16. แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (แบบ สรจ.10)

17. หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน (แบบ สรจ.11)

18. แบบแจ้งงดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จรายเดือน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (แบบ สรจ.12)

19. หนังสือนำส่งการขอเบิกเงิน ประจำเดือน........ รอบการจ่าย.......

20. รายละเอียดรายการขอเบิกเงิน ประจำเดือน...... รอบการจ่าย

21. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

22. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

23. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย