ข่าวสารพนักงานมหาวิทยาลัย

2/03/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงรุก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

                        วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!

                        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!

18/02/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

08/01/2021 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง

- หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

- หลักเกณฑ์ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

          แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่สี่

15/10/2020 ข่าวสารประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2564
- วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน AIA Vitality
- ข้อมูลเกี่ยวกับ AIA Vitality

15/10/2020 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

03/03/2020 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

03/05/2018 แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สาม)
03/05/2018 แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สอง)
02/09/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
01/31/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
01/29/2018 ประกาศ มจษ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
01/29/2018 คำสั่ง มจษ ที่ 57/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
01/22/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 (ใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการมหาวิทยาลัย) (รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน)
10/30/2017 ประกาศ มจษ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่


02/19/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                                ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )

2015-09-24
 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)

                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-09-24 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
                               ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 , แบบ ป.กพม 4 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2015-07-27 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 57 - 31 มีนาคม 58)
                              ( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.กพม 1 , แบบ ป.กพม 2 , แบบ ป.กพม 3 )
2014-10-14 ประกาศ มจษ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน
2014-10-08 การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ และ การประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 , แบบ ป.มจษ 4 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
2014-05-15 แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
( เอกสารชี้แจง , คำอธิบาย , แบบ ป.มจษ 1 , แบบ ป.มจษ 2 , แบบ ป.มจษ 3 )
 2014-03-19 ข้อเสนอประกันชีวิตกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 2014-01-29 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ