ข่าวสารพนักงานมหาวิทยาลัย

17/06/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2)

9/06/2565 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

2/03/2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงรุก ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

                        วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!

                        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Click!!!

18/02/2565 ประกาศ มจษ. เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

08/01/2021 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง

- หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

- หลักเกณฑ์ การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2563

          แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่สี่

15/10/2020 ข่าวสารประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ปี 2564
- วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน AIA Vitality
- ข้อมูลเกี่ยวกับ AIA Vitality

15/10/2020 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

03/03/2020 รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

03/05/2018 แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สาม)
03/05/2018 แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่สอง)
02/09/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเยี่ยมและดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
01/31/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
01/29/2018 ประกาศ มจษ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
01/29/2018 คำสั่ง มจษ ที่ 57/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
01/22/2018 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2561 (ใบสมัครรับเลือกเป็นกรรมการมหาวิทยาลัย) (รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน)
10/30/2017 ประกาศ มจษ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่