O14-2565

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O14

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

        มหาวิทยาลัยมีการจัดทำคู่มือการขอผลงานทางวิชาการเพื่อใช้งานและยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

        - คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ Click!!

        - Flow Chart แสดงขั้นตอนการขอผลงานทางวิชาการ Click!!

 

        - คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา Click!! 

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยได้ให้ความสําคัญกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนในรายวิชา และผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ จึงได้กําหนดให้มีการดําเนินการต่างๆ โดยมีหลักการและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

2. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย

4. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร

5. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

6. ระดับของการทวนสอบ

7. ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

8. การดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

9. แบบสําหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา กระบวนวิชาและระดับหลักสูตร