มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. กลุ่มงานสนับสนุนทั่วไป

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    - นักตรวจสอบภายใน
    - นักประชาสัม
พันธ์

    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    - นักวิชาการเงินและบัญชี
    - นักวิชาการพัสดุ
    - นักวิเทศสัมพันธ์
    - บุคลากร

2. กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิคเฉพาะด้าน

    - เจ้าหน้าที่วิจัย
    - นักวิจัย
    - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    - นักวิทยาศาสตร์
    - นักเอกสารสนเทศ
    - นิติกร
    - บรรณารักษ์
    - วิศวกรเครื่องกล
    - วิศวกรโยธา
    - สถาปนิก

3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

    - นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
    - นักวิชาการศึกษา
    - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

4. บริหาร

    - ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
    - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

5. ตำแหน่งประเภททั่วไป

    - ช่างไฟฟ้า
    - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
    - ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
    - ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด