คู่มือ

1.คู่มือการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557....downloadbuttons2

2.คู่มือการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

3.คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561....downloadbuttons2

4.แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ พ.ศ.2561....downloadbuttons2

แบบฟอร์ม

1.รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

2.แบบฟอร์มติดตามและตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

3.แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2

4.แบบฟอร์มรายงานปฏิทินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1/60 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2

5.แบบฟอร์มโครงการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561....downloadbuttons2

6.แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561....downloadbuttons2

7.แบบฟอร์มแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (ขอตั้งงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561....downloadbuttons2

8.แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม....downloadbuttons2

9.แบบฟอร์มยกร่างแผนกลยุทธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2561-2565....downloadbuttons2

10.แบบฟอร์มการจัดทำแผนภารกิจของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)....downloadbuttons2

11.แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี 2559....downloadbuttons2

12.แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560....downloadbuttons2

13.แบบฟอร์มติดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560....downloadbuttons2

14.แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปี (แผนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2560....downloadbuttons2

15.แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปี (แผนงานย่อย) ปีงบประมาณ 2561....downloadbuttons2

16.แบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2561(workshop  24 พ.ค.60)....downloadbuttons2

17.โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2561(เอกสารประกอบการประชุม 21 มิ.ย. 60)....downloadbuttons2

18.แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 2556-2560 ฉบับปรับปรุง 2559 (6 ก.ค. 60)....downloadbuttons2

19.แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับปรับปรุง 2559) (6 ก.ค. 60)....downloadbuttons2

20.แบบฟอร์มสำรวจโครงสร้างงบประมาณหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ก.ค. 60)....downloadbuttons2

21.แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนตัวชี้วัด ปี 2556-2560 สำนักงานอธิการบดี (ฉบับปรับปรุง 2560)  (1 ส.ค. 60)....downloadbuttons2

22.แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ เพื่อสนองพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 (1 ส.ค. 60)....downloadbuttons2

23.แบบฟอร์มกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (17 ส.ค. 60)....downloadbuttons2