งานนโยบายและแผน

1.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย การวิเคราะห์ภาพรวมของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวรายปี
ติดตามประเมินผล  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นรายปี สนับสนุนภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่   

    1)วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายอุดมศึกษาไทย
    2)วิเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
    3)วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน/ปัญหาของมหาวิทยาลัย
    4)วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี
    5)จัดทำแผนการพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย
    6)วิเคราะห์ ประสาน การจัดทำแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย
    7) วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
    8) ศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา สถาบันในระยะยาว
    9) ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจของหน่วยอื่นๆในงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนและพัฒนานโยบาย
    10)วิเคราะห์แผน/โครงการของมหาวิทยาลัย
    11)ประสานด้านการวางแผนกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ
    12)ประสานงานด้านการวางแผนภายในมหาวิทยาลัย
    13)รายงานผล/แผนปฏิบัติงาน จากคณะ/หน่วยงาน
    14)ติดตามและรายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์/การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีทุกประเภท
    15)ติดตามประเมินผลโครงการเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
    16)ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นในงานในด้านพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนา
    17)จัดทำ/ทบทวนโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย
    18)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำ ติดตามและรายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

    1)จัดทำแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี 
    2)จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    3)ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
    4)ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    5)จัดทำรายงานผลการประเมินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    6)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.กลุ่มงานติดตามและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานเผยแพร่ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณ
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

    1)จัดทำแผนการดำเนินงานติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    2)ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
    3)เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
    4)จัดทำรายงานผลการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
    5)จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)
    6)จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบข้อมูลดังกล่าว
    7)ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
    8)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มงานการประกันคุณภาพ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ 
รายงานผลการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1)นำนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาแปรเป็นแนวทางปฏิบัติ
    2)จัดทำและดำเนินงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    3)กำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
    4)จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน
    5)เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน       
    6)จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน                              
    7)จัดทำวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผน ให้ได้มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
    8)จัดทำ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองนโยบายและแผนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
    9)ศึกษา ค้นคว้า จัดทำเอกสารข้อมูล และเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงจัดเผยแพร่ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
    10)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6.กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
  6.1 งานวิเคราะห์และจัดทำสถิติการศึกษา
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม เผยแพร่ ข้อมูลสถิติด้านการเรียนการสอน หลักสูตร  มาตรฐานหลักสูตร  คุณวุฒิคณาจารย์ เป็นต้น
เพื่อบริการสนับสนุนการดำเนินงานด้านแผนงานของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

     1)ประสานการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ เป็นต้น
       เป็นประจำทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา
     2)วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน
     3)จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
     4)บริการข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
     5)จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     6)รายงานสถิติการศึกษาประจำปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     7)บริการข้อมูล สถิติการศึกษาและสารสนเทศแก่ผู้ที่มาขอใช้บริการ
     8)เผยแพร่ข้อมูลสถิติการศึกษาและสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็บไซต์  ฯลฯ
     9)จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
     10)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 6.2 งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานประจำปี ข้อมูลสารสนเทศ
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน
เพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปี รายงานสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่          
   1)จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของกองนโยบายและแผน
   2)จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
   3)จัดทำสถิติการศึกษาและสารสนเทศเฉพาะกิจอื่น ๆ
   4)จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย
   5)ประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
   6)รวบรวมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของกองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนให้เป็นปัจจุบัน
   7)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3 งานเว็บไซด์
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำระบบเว็บไซด์การรายงานข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์ของกองนโยบายและแผน
   1)พัฒนาระบบเว็บไซด์ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน
   2)สำรวจฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลให้อยู่ในระบบรายงานผลได้ถูกต้องตลอดเวลา
   3)วิเคราะห์ ประมวลผลและรายงานข้อมูล ปฏิทินการปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวประชาสัมพันธ์งานกองนโยบายและแผน
   4)ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย