งานวิเคราะห์งบประมาณ

1. กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน  
              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่         

             1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย        
            2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น        
            3) วิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย         
            4) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี         
            5) จัดทำเอกสารและเข้าชี้แจงคำของบประมาณแผ่นดินต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีในงบต่าง ๆ ดังนี้             
                 -  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง)              
                 -  งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนการวิจัย)              
                 -   งบรายจ่ายอื่น ๆ       
            6)  จัดทำเอกสารแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน       
            7)  บันทึกข้อมูลการจัดทำระบบวางแผนงบประมาณแผ่นดินประจำปี ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ       
            9) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน-ราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน
                สรุปรวมทั้ง   มหาวิทยาลัย           
           10) วิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณของสถาบัน เพื่อการแก้ไข และ เสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตรงเป้าหมายมากที่สุด       

           11) โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับเพิ่ม
                  – ลด งบประมาณแผ่นดินในระบบ MIS ของมหาวิทยาลัย       
           12) สรุปเงินเหลือจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อโอนไปเป็นค่าสาธารณูปโภค       
           13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

2. กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายได้    
              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการจัดทำเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จัดทำงบประมาณรายจ่าย พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายได้ให้แก่หน่วยงานและโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
             1) ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของคณะ/หน่วยงาน และสรุปรวมประมาณการรายรับ - รายจ่าย เงินรายได้ทั้งสถาบัน  ดังนี้
                 (1.1) รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
                     - ปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสบทบ
                     - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                     - ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท
                     - ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – สหะพาณิชย์
                     - ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
                     - วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
                     - บัณฑิตวิทยาลัย
                 (1.2) รายรับจากสิทธิประโยชน์
                     - โรงแรมจันทรเกษมปาร์ค
                     - โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
                     - ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสระว่ายน้ำ
                     - รายได้อื่นๆ
            2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูล เบื้องต้น
            3) วิเคราะห์การประมาณการรายรับ - รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานต่างๆ
            4) วิเคราะห์การใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขและ เสนอแนวทางการใช้เงินรายได้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
            5) ประสาน/วิเคราะห์ จัดทำกรอบลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของเงินงบประมาณเงินรายได้สรุปรวมทั้งมหาวิทยาลัย
            6) จัดทำเอกสารแผนการใช้เงินนอกงบประมาณทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
            7) วิเคราะห์การใช้เงินของมหาวิทยาลัย เพื่อการแก้ไข และเสนอแนวทางการใช้เงินให้ถูกต้องตามเป้าหมายมากที่สุด
            8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานจัดทำค่าใช้จ่ายผลต่อผลิต
          มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
           1) จัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตสำหรับทุกผลผลิต คือ ผลผลิตด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
               ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงบประมาณกำหนด
           2) รายงานผลการคำนวณค่าใช้จ่ายตามรูปแบบที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้สำนักงบประมาณ
           3) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4. กลุ่มงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
           มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานการจัดทำและปรับแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยและเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
           1) ประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาระยะยาว 10-15 ปีของมหาวิทยาลัย
           2) รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับแผนและประสานงานการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ5 ปี
           3) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
           4) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี
           5) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
           6) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
           7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย