เอกสารเผยแพร่

1.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย....downloadbuttons2

2.แผนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศระยะ-10-ปี....downloadbuttons2

3.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี....downloadbuttons2

4.ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12....downloadbuttons2

5.(ร่าง)กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหางชาติ พ.ส. 2560-2574....downloadbuttons2

6.อุดมศึกษาไทย เวทีไทย เวทีโลก....downloadbuttons2

7.นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (องคมนตรี พล.อ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)....downloadbuttons2

8.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ....downloadbuttons2

9.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ....downloadbuttons2

10.(ร่าง) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2562 ....downloadbuttons2

11.ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ....downloadbuttons2

12.แนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพระราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 ....downloadbuttons2