ประกาศ/คำสั่ง

1. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2550 ....downloadbuttons2

2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2552....downloadbuttons2

3. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2554....downloadbuttons2

4. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556....downloadbuttons2

5. นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556 (เล่มเล็ก) ....downloadbuttons2

6. มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ....downloadbuttons2