หน้าที่รับผิดชอบหน่วยงาน

รายละเอียดขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน และงานต่างๆปรากฏดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน
 3. ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุของหน่วยงาน
 4. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
 5. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำปี และสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
 6. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยให้ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     และของรัฐบาล และวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ/สำนักและหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย และ    เป้าหมายของประเทศ
     รวมทั้งประสานงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต   
 7. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เป้าหมาย ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
     ของมหาวิทยาลัย ศึกษาวิเคราะห์และ วิจัยโครงการ/แผนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย และดำเนินการเกี่ยวกับการขอจัดตั้ง การอนุมัติ ตั้ง ยุบ รวม และเลิก คณะ
     สาขาวิชาหรือแบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในมหาวิทยาลัย
 8. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการขยายตัวและแนวโน้มทางด้านงบประมาณ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสนอแนะและแก้ไขปัญหา
    เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
 9. ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ/แผนงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือ
10. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ และการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติแก่ส่วนราชการ องค์กรและเอกชน
11. จัดทำระบบข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ หลักสูตรการศึกษาและงบประมาณ
12. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
      กรอบพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ และกรอบแผนอุดมศึกษา
13. ติดตามปะเมินผล แผนงาน/โครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาและแผนงาน/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย
14. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อการจัดทำโครงการ การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาระบบงบประมาณแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
16. ดำเนินการตรวจสอบคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
17. ประสานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ก.พ.ร.
18. ดำเนินงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
19. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆและจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
20. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าของผลการประเมินการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย (ก.พ.ร.)
21. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย