บุคลากรกองนโยบายและแผน

bannner4

23

ชื่อ-สกุล : นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 1400


 
 
bannner3
20


ชื่อ-สกุล : นางสาวชุลีกร เทพเฉลิม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน : 7045

15 

ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา ลักขะนัติ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 7046

bannner2
19

ชื่อ-สกุล : นางพัชริดา บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9046

18

ชื่อ-สกุล : นางสาวมาริสา มัสตูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 7047

21

ชื่อ-สกุล : นายคมสัน เพ่งพิศ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 7045

24

ชื่อ-สกุล : ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9041

bannner1
14

ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุดา สีสังข์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9045

16

ชื่อ-สกุล : นายฐิติวัจน์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9044

13

ชื่อ-สกุล : นางสาวแววตา พันธ์งาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9043

22

ชื่อ-สกุล : นายปรัชญา ลาแพงดี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อภายใน : 9042