งานบริหารงานทั่วไป

1.กลุ่มงานธุรการและงานสารบรรณ     
    มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่
    1) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆในกองนโยบายและแผน และส่วนราชการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่
    2) จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการของกองนโยบายและแผน
    3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
    4) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยกประเภทเสนอเพื่อสั่งการของกองนโยบายและแผน
    5) สำเนาเอกสารข้อมูล จัดเตรียมและบริการแบบฟอร์มต่างๆ ของกองนโยบายและแผน
    6) จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆดังนี้

      - แฟ้มหนังสือส่งภายในมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มหนังสือรับภายในมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มหนังสือส่งภายนอกมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มหนังสือรับภายนอกมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มคำสั่งของมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มระเบียบมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มประกาศของมหาวิทยาลัย
      - แฟ้มจดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
      - แฟ้ม รับ - ส่ง โทรสารของกองนโยบายและแผน
      - แฟ้มสำเนาค่าวัสดุ,ค่าใช้สอย,ค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน
      - แฟ้มสำเนาการประชุมเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ของกองนโยบายและแผน
      - แฟ้มเข้าร่วมประชุมและอบรมของกองนโยบายและแผน

      7)บริการบุคลากรที่เข้ามาติดต่อในกองนโยบายและแผน
      8)รวบรวมประสานงานจัดทำรูปเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย      
      9)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

2.กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
    มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ของกองนโยบายและแผน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาวัสดุและครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจ่าย ดูแลตลอดจนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
    1)วางแผนและบริหารงบประมาณดำเนินการซื้อ - จ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองนโยบายและแผน
    2)จัดหาและบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแล และเก็บรักษา จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน
    3)ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์ประจำปีของกองนโยบายและแผน
    4)ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาพัสดุของกองนโยบายและแผน
    5)ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของกองฯประจำปี
    6)ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินต่างๆ
    7)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

3.กลุ่มงานเลขานุการ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดประชุม เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
    1)เป็นเลขานุการในการประชุมติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานที่ จัดรายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของกองแผนงาน
    2)เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
    3)จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่/เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ
    4)บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
    5)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.กลุ่มงานประสานงานทั่วไป
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน  จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน สื่อประชาสัมพันธ์
สร้างเครือข่ายประสานงานจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่                     
    1)ศึกษา สำรวจ และกำหนดภารกิจทั้งหลัก และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองนโยบายและแผน
    2)จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล  คณะบุคคลหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และประสานการดำเนินงานร่วมกัน  โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    3)กำหนดรูปแบบภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานภายนอกกองนโยบายและแผน
    4)จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อเครื่องมือช่องทางเพื่อให้มีความพร้อมเอื้อประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน
    5)สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
    6)รวบรวมและจัดทำประวัติบุคลากรในกองกองนโยบายและแผน
    7)ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็บไซต์ ฯลฯ
    8)จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในงานเฉพาะกิจของกองกองนโยบายและแผน เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
    9)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.กลุ่มงานกิจการพิเศษ
    มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกิจการและโครงการอื่น ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของงานหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งภายในกองโยบายและแผน และเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผ