ประวัติกองนโยบายและแผน

ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างของกรมการฝึกหัดครู ฝ่ายแผนงานและประเมินผลเลื่อนฐานะเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา   

ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ   ชื่อส่วนราชการจึงเป็นไปตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏภายใต้สังกัดของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสำนักวางแผนและพัฒนาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองแผนงาน

ในปี พ.ศ. 2548 ได้ปรับเปลี่ยนตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ กองแผนงานได้เปลี่ยนชื่อเป็น
                     กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานระดับกองอยู่ในสำนักงานอธิการบดี  มีผู้บริหารงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

           

พ..ศ. ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
พ.ศ. 2528 ผศ. ชูศรี    สนิทประชากร หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2533 อาจารย์นพพร   ชัยชำนาญ หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2538 อาจารย์ชิน      โพธิอ่อน รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2538 ผศ. พิมล         เชียงกูล ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2539 ผศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2539 ผศ.ชวลิต    บูรพาศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2543 ผศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2546 ผศ. จำรัส         มีกุศล รักษาการผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(15 มกราคม 2546 – 11 มีนาคม 2546)
พ.ศ. 2546 ผศ.วรรณี         รูปขำดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(12 มีนาคม 2546– 11 มิถุนายน 2546 )
พ.ศ. 2546 ผศ.วิลาวัลย์     ปานทอง ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
(12 มิถุนายน 2546 – 2 เมษายน 2548)
พ.ศ. 2548 ผศ.สุณี          ตันติกุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(3 เมษายน 2548 – 31 ตุลาคม 2550)
พ.ศ. 2550 นางสาวปริมพร  สุดเนตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(1พฤศจิกายน 2550 – 30 เมษายน 2552 )
พ.ศ. 2553 นางอัจฉรา  บางสุวรรณ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
(21 สิงหาคม 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 )
พ.ศ. 2553 นางอัจฉรา  บางสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
พ.ศ. 2560
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน