รายงานสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558....downloadbuttons2

2. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558....downloadbuttons2

3. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558....downloadbuttons2

4. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558....downloadbuttons2

5. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

6. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

7. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

8. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

9. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2

10. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2

11. ข้อมูลสารสนเทศ ณ สิ้นไตมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560....downloadbuttons2