แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2555....downloadbuttons2

2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2556....downloadbuttons2

3.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2558 (เล่มเล็ก)....downloadbuttons2

4.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2558 (เล่มใหญ่)....downloadbuttons2

5.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2559....downloadbuttons2

6.แผนปฏิบัติราชการประจำปี มมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2560....downloadbuttons2