แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1.รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม....downloadbuttons2

2.แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

3.แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559....downloadbuttons2

4.แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling)กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ....downloadbuttons2

5.การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสู่ความเป็นเลิศ(Reprofiling)....downloadbuttons2

6.แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556-2560 ) ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560....downloadbuttons2

7.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556-2560 ) ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560....downloadbuttons2