กลยุทธ์ นโยบายของสำนักงานอธิการบดี


กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1
     พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 1.2
     พัฒนาระบบ/กระบวนการการปฏิบัติงานและการบริการของทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ 1.3
     พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานและการบริการ

กลยุทธ์ 1.4
     ปรับปรุง พัฒนา และจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์ 1.5
     สร้างเครือข่ายของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ

กลยุทธ์ 2.1
     พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะบุคลากรเฉพาะตำแหน่ง

กลยุทธ์ 2.2
     จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการให้บริการบุคคลภายนอกและบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 2.3
     เตรียมความพร้อมบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าตามสายงาน


นโยบายของสำนักงานอธิการบดี
1. ปฏิรูประบบการบริการให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและคุณธรรม
3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีและตรวจสอบได้
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างมี ประสิทธิภาพ
5. ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก เพื่อให้พันธกิจของสำนักงานอธิการบดีบรรลุผลสูงสุด