โครงสร้างการบริหารงาน 


     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74ง ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
     
     
1. กองกลาง
     
2. กองคลัง 
     
3. กองกองนโยบายและแผน
     
4. กองบริหารงานบุคคล
     
5. กองพัฒนานักศึกษา


     
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องจัดตั้งสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานภายใน 6 หน่วยงานดังนี้
     
     
1. กองกลาง
     2. กองคลัง 
     
3. กองกองนโยบายและแผน
     
4. กองบริหารงานบุคคล
     
5. กองพัฒนานักศึกษา
     
6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี