ข่าวสาร สำนักงานอธิการบดี


งานอาคารสถานที่ กองกลาง ดำเนินการจัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีเอกสารประกอบการอบรมดังนี้

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสรุปโครงการ