ติดต่อเรา


 office


สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 

โทรศัพท์ : 0-2942-6800