เกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี 


     สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     
สำนักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่หลัก คือเป็นศูนย์กลางการบริหารงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย งานทั่วไปของสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นงานที่เกี่ยวกับงานอำนวยการและประสานงาน กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองอาคารสถานที่ กองกลาง และงานอื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย