ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์


ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ


เป้าประสงค์
1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
2. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลต่อการเป็นกลไกในการบริหารจัดการและการให้บริการ
4. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศคติ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
5. บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบของบุคลากรในสำนักงานและหน่วยงาน
2. เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ดำเนินงาน
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรด้านการบริการ ประสานงาน