ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี


nantawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี


Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

bupa
นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล
ผู้อำนวยการกองกลาง

siwaphon
นางศิวาพร เกิดวาจา
ผู้อำนวยการกองคลัง

phontrip
นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

montarat
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

bupa
นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล


 bupa
นางนิติยา คำสอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม