ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี


nantawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี


Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 Boonkiat Cherapakorn

นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการกองกลาง


phontrip
นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

 bupa
นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

กองบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

siwaphon
นางศิวาพร เกิดวาจา
ผู้อำนวยการกองคลัง


montarat
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน