ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี


nantawan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี


Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

 Boonkiat Cherapakorn
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

siwaphon
นางศิวาพร เกิดวาจา
ผู้อำนวยการกองคลัง

phontrip
นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

montarat
นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

bupa
นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย