บุคลากร


 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

 หน่วยงาน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำตามสัญญา   รวม
 กองกลาง  5 3 15 12 21 56
กองคลัง  2 2 10 3 8 25
 กองนโยบาย
และแผน
1 - 9 - 1 11
 กองบริหาร
งานบุคคล
3 1 10 1 1 16
 กองพัฒนานักศึกษา 1 1 6 1 7 16
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 2 1 4 - - 7
รวม  14 8 54 17 38 131คุณวุฒิบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

 หน่วยงาน  ต่ำกว่า
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ข้าราชการ - 2 12 - 14
พนักงานราชการ - 8 - - 8
พนักงานมหาวิทยาลัย - 46 8 - 54
ลูกจ้างประจำ 9 8 - - 17
 ลูกจ้างประจำตามสัญญา 25 13 - - 38
รวม  34 77 20 0 131

 

ลูกจ้างประจำตามสัญญา