ทำเนียบผู้บริหา


     การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีนั้น มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นั้น สำนักงานอธิการบดีมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามลำดับดังนี้
     

รายนามผู้บริหาร ปี พ.ศ.
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทองปาน พ.ศ. 2532 – 2538
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี ศิรินาม  พ.ศ. 2538 – 2541
   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ พ.ศ. 2541 – 2542
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร พรหมเพ็ญ พ.ศ. 2542 – 2544
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุศล  พ.ศ. 2544 – 2545
   6. นายสมนึก ธัญญาวินิชกุล พ.ศ. 2546 – 2547
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ โก้สกุล พ.ศ. 2548 – 2552
   8. นายเจนพล ทองยืน พ.ศ. 2552 – 2554
   9. นายบุญเกียรติ ชีระภากร
 พ.ศ. 2556 – 2563 
        (รักษาราชการแทน)  
  10. นายบุญเกียรติ ชีระภากร พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน