ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy)
“บริการฉับไว ถูกต้องโปร่งใส มุ่งไกลสู่ความเป็นเลิศ”


วิสัยทัศน์ (vision)
“เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย”


พันธกิจ (Mission)
1. ให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายนอก 
2. บริหารจัดการงานด้านนโยบายและแผน งบประมาณ งานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ งานด้านกิจการนักศึกษา งานด้านบุคลากร งานด้านประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และบริการงานด้านอาคารสถานที่ งานด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการและการบริหารจัดการ