งานห้องเรียนรวม

ดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวม อาคาร 28 อาคารจันทรากาญจนาภิเษก และอาคาร 29