งานห้องประชุมและเครื่องเสียง

ดูแลและให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 5 8 12 อาคารนวัตกรรม ชั้น 5 และอาคารจันทรากาญจนาภิเษก ชั้น 8