การเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

       เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรม โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานสายวิชาการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 อาจารย์พิชิต ธิอิ่น และหมายเลข 2 อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ และประเภทสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1 คุณชนะภัย ทะมาตร์ หมายเลข 2 คุณทรงศักดิ์ ทิมา และหมายเลข 3 คุณสายพิณ คล้ามอ่ำ มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจำนวนมาก

      ในครั้งนี้มีพนักงานสายวิชาการมาใช้สิทธิ์ 123 คน จาก 240 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 จำนวนบัตรเสีย 3 บัตร และจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 บัตร สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวน 151 คน จากจำนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 79.41 จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11 คน ไม่มีบัตรเสีย สำหรับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานสายวิชาการ ได้แก่ หมายเลข 2 อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ ได้คะแนน 98 คะแนน และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ หมายเลข 2 คุณทรงศักดิ์ ทิมา ได้คะแนน 104 คะแนน โดยทั้งสองท่านจะมาเข้ามาเป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลผลประโยชน์ของและสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รับชมข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยย้อนหลังได้จากลิ้งค์นี้ คลิ๊ก!!