โครงการเปิดโลกกิจกรรม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดให้มีโครงการเปิดโลกกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศรี
อัศวศรีพงศ์ธร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มาเป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนในทุกระดับชั้นตลอดทั้งปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานด้านศิลปะวาดภาพระบายสี งานปั้นดินน้ำมัน การนำเสนอของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม

คลิ๊กชมข่าวภายในมหาวิทยาลัย