คณะผู้แทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้แทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดและห้องนิทรรศการอาเซี่ยน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!