ข่าวสาร สำนักงานอธิการบดี


 28-12-2565 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 10-06-2565 โครงการอบรม เรื่อง การบริหารงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 24-03-2565 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 29-07-2564 การจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด
 05-08-2563 คู่มือการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการและบุคลิกภาพ
 08-08-2562 คู่มือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
 21-06-2562 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 03-09-2561 แบบฟอร์มรายงานวัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561
 03-09-2561 แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
 09-07-2561 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในงบประมาณประเภทต่าง ๆ
 27-08-2561 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 15-08-2560 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   

ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย


 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 397 / 2565
เรื่อง : แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564
ลงวันที่ : 22 มีนาคม 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 206 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 207 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 208 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 209 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 210 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 211 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 212 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ : 3 สิงหาคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1590 / 2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
ลงวันที่ : 16 ธันวาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 867 / 2559
เรื่อง : แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558
ลงวันที่ : 28 กรกฎาคม 2559