พิธีมอบรางวัลเพชรสยาม ครั้งที่ 18


       รางวัลเพชรพระพุทธศาสนา 3 ท่าน ได้แก่ พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) สาขาศาสนา, พระพุทธิญาณมุนี สาขาพัฒนาสังคม และพระโสภณพัฒโนดม (อคฺปญฺโญ) สาขาพัฒนาสังคม

       
       รางวัลบุคคลดีเด่น 16 ท่าน ได้แก่ นายสำราญ ฉัตรโท ด้านสื่อสร้างสรรค์สังคม, นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ด้านศิลปินผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์, นายเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ ด้านศิลปินผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์, นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ด้านผู้อนุรักษ์ภาษาไทยในภาษาเพลง, จ่าอากาศเอกวีรยุทธิ์ นานเช้า ด้านศิลปินผู้อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น, นายจารุพงศ์ กล้วยไม้งาม ด้านศิลปินคุณธรรมและฑูตรักษ์ไทย, นายนิธิชัย ยศอมรสุนทร ด้านผู้ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, นางสาวสายฝน ชีช้าง ด้านผู้อนุรักษ์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย, ร.ต.ต.ณรงค์ เปลี่ยนสังคมส่งเสริมสืบสานแม่ไม้มวยไทยสู่นานาชาติ, นายบุญสร้าง เรืองนนท์ ด้านดนตรีไทย, นางพิมพ์สุดา กลิ่นสุคนธ์ ด้านผู้อนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง, นายเทพสิน ผ่องแก้ว ด้านสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หนังตะลุง), นางพิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี ด้านวรรณกรรม, รัตนาภรณ์ คงพราหมณ์ ด้านอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม, นายสมบัติ พูลเกิด ด้านอนุรักษ์ สืบสานศิลปะปูนปั้น และนายอนุกูล ศิริพันธุ์ ด้านสืบสานอนุรักษ์พุทธศิลป์