มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาศึกษาดูงานระบบโปรแกรมฐานข้อมูล

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเกี่ยวกับระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ระบบงานบุคคล ระบบงบประมาณการเงิน ระบบแผน และระบบเครือข่าย ที่นำมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ

ภาพการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี