ติดต่อ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2942-6900 ต่อ 7052